Програма

 

Програма 
„Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017“
 
8:30-9:00 ч.  Регистрация
 
9:00-10:20 ч.  Панел 1. РАЗВИТИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ - стратегии, планове и очаквания.  Приоритети и инвестиционни програми 2017-2020  г.  
- Транспортната стратегия на България. Механизмът за свързана Европа - фактор за икономически растеж в региона. 
Ще се преодолее ли недостигът на инвестиции чрез финансовия инструмент? ПЧП – модел за финансиране.
- Постигаме ли целите на сближаване на регионите. Новите български проекти. 
Предизвикателства за реализирането на приоритетите  в програмен период 2014-2020.
- Предизвикателствата пред България като член на ЕС по отношение на недостига на  ресурси. 
Накъде са насочени усилията в секторите  екология, превенция на риска?
- Приоритетът енергийна инфраструктура - условие за  интеграцията на българската енергетика в регионалния и в европейския енергиен пазар.
 
Участници:
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството  
Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите
Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Модератор: Николай Станков, председател  на УС на КСБ
 
10:20-10:30 ч. Кафе пауза
  
10:30-12:50 ч.  Панел 2. ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020 -  състояние, проекти и одобрено финансиране за пътища, железници, пристанища, летища, интермодални терминали.  Иновации в транспортната инфраструктура. Европейско финансиране за транспортни проекти. Икономика и приоритетните транспортни проекти.
 
10:30-11:40 ч.  Част 1:
- Европейско финансиране на транспортни проекти 2014 – 2020 г.
- Напредък и актуално състояние на транспортните железопътните проекти 2017 – 2020 г.
- Развитие на софийското метро -2017- 2020 г.
- Интермодалните терминали – актуално състояние.
 
Участници:
Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в МТИТС
Иво Янакиев, ръководител "Подготовка на проекти", НКЖИ
Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен” АД 
Васил Попов, търговски директор и прокурист на „Земелрок Щайн Унд Дизайн“ ЕООД
Модератор:  проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, председател на СБФТИ
 
11:40-12:50 ч.  Част 2:
- Стратегически пътни проекти – развитие 2017 – 2020 г. Нова визия за изменение на „Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.“. Безопасна пътна инфраструктура.
- Пристанищна инфраструктура – инвестиционни проекти.
- Икономика и транспортна обезпеченост-приоритетни транспортни проекти- гледната точка на бизнеса.
 
Участници:
Ивета Колева, директор на дирекция “Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” на АПИ
Арх. Петър Диков, експерт
Евгения Караджова, управител „Есри България“
Проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББА Пътна Безопасност
Пламен Костов, ръководител проект в „Станилов“ ЕООД
Модератор: инж. Павел Диковски, зам. председател на УС на ББК „Пътища“
 
12:50-13:30 ч.  Обяд
 
13:30-14:30 ч.  Панел 3. ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА — приоритети и управление на води, хидроинженерни проекти и отпадъци. Проекти 2017-2020 г.
- Реформата във водния сектор.
- Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора. 
- Представяне на актуални проекти, иновативни технологии и продукти за ефективно управление и подобряване качеството на водата и околната среда.
 - Добри практики при изпълнението на екологични проекти.
-  Отпадъците като ресурс.
 
Участници:
Иванка Виденова, директор дирекция ВиК, МРРБ   
Светла Иванова, държавен експерт в отдел "Програмиране и планиране", ГД ОПОС, МОСВ
Ивайло Колев, старши ВиК експерт, Световна банка 
Петър Йорданов, директор „Околна среда“,  Геострой АД
Вероника Кръстева, проектов инженер „Пречистване на води и третиране на битови отпадъци“, HTI България
Веселин Димитров, главен инженер „Експлоатация и поддръжка“, Софийска вода АД
Модератор: Добромир Симидчиев, председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ
 
14:30-16:30 ч.  Панел 4. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА — проекти и инвестиции  2017 – 2020 г.
 
- Развитие на енергийната инфраструктура като гаранция за сигурност на доставките и предпоставка за либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ. Предизвикателства и перспективи.
- Инвестиции в инфраструктурата за пренос на природен газ в България. Междусистемни газови връзки. Газов хъб Балкан. Източници на финансиране. 
- Ускорено развитие на газоразпределителната система и битовото потребление в страната.
- Развитие и инвестиции в преносната инфраструктура и либерализацията на пазара. Инфраструктура за търговия с електроенергия и интегриране на пазарите в региона
- Ядрената енергетика в България - актуални проекти.
 
Участници:
Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката, председател на СД на БЕХ ЕАД
Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB 
Петьо Иванов, изпълнителен директор на БЕХ
Виктория Поповска, ръководител на управление "Електроенергиен пазар", ЕСО ЕАД
Пламена Ненкова, началник управление "Анализи и международна дейност", Булгартрансгаз ЕАД
Катерина Новакова, старши адвокат, Wolf Theiss
Светослав Иванов, зам.-изпълнителен директор на Овъргаз АД
Оливие Маркет, ръководител „Бизнес развитие“ на EurAsia, новосъздадено бизнес звено на AES и президент на ЕЙ И ЕС България
Красимир Ненов, изп. директор на Контур Глобал Марица Изток 3 
Модератор: Галина Александрова, 3Е News
 

Златни спонсори:

Със съдействието на: